Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

An Toàn, PCCC
Skype Me!
0908.994504
Điện - Viễn Thông
Skype Me!
Tel: 0906 31 64 66
Kỹ thuật
Skype Me!
Đối tác

Công tác an toàn vệ sinh lao động

Theo qui định tại Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002
phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực này trong phạm vi địa phương mình cần xây dựng các mục tiêu bảo đảm an toàn, vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của địa phương

Đặc biệt, từ năm 2006, theo phê duyệt của Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ) đến năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì các địa phương không những cần phải thực hiện nhiệm vụ về AT - VSLĐ nói trên mà còn phải tham gia vào các dự án của chương trình để phấn đấu giảm tai nạn lao động (TNLĐ), mắc mới bệnh nghề nghiệp (BNN) và cải thiện điều kiện lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho cả quốc gia.

Công tác quản lý Nhà nước về ATLĐ hiện đã được phân cấp mạnh về các địa phương như đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ; Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc kiểm định đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ; Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về AT - VSLĐ cho người sử dụng lao động; Quản lý và cấp thẻ ATLĐ cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ; Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính các vi phạm về AT - VSLĐ trên địa bàn...

Khi tổ chức thực hiện, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cần nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm về ATVSLĐ mà luật pháp đã qui định tại Điều 13 của Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 như: Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và cải thiện điều kiện lao động; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện tốt các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, chế độ đối với lao động nữ, chế độ bồi thường TNLĐ, BNN, các qui định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện cấp cứu, kiểm tra đo đạc các yếu tố độc hại, khi phát hiện có bất thường phải kịp thời kiểm tra, xử lý; Xây dựng nội qui, qui trình AT - VSLĐ phù hợp với từng loại máy, thiết bị, công nghệ đúng theo tiêu chuẩn của Nhà nước; Tổ chức khám sức khoẻ, huấn luyện AT - VSLĐ cho NLĐ; Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về đăng ký, kiểm định khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ; Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện...

Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, còn nhiều tỉnh, thành phố chưa quan tâm và đầu tư cho công tác AT - VSLĐ, chưa coi đó là một phần trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2008, Nhà nước đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 64 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia vào Chương trình quốc gia song đến nay nhiều tỉnh vẫn không xây dựng chương trình kế hoạch đúng với qui định, trong đó có 7 tỉnh, thành phố không xây dựng kế hoạch giảm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, sự gia tăng lực lượng lao động và số doanh nghiệp, trong công tác AT - VSLĐ, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức về sự gia tăng TNLĐ, BNN và ô nhiễm môi trường lao động. Để hạn chế và giảm thiểu sự phát triển bất lợi đó, không chỉ các địa phương cần quan tâm làm tốt công tác quản lý Nhà nước mà còn cần cả các doanh nghiệp thực hiện tốt các qui định về ATVSLĐ như: Tổ chức và phân định trách nhiệm cho các bộ phận trong doanh nghiệp (hội đồng BHLĐ, bộ phận BHLĐ, bộ phận y tế, mạng lưới an toàn - vệ sinh viên); Tổ chức phân công trách nhiệm đến từng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn (quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ sản xuất, bộ phận kỹ thuật, bộ phận kế hoạch, bộ phận tài vụ, bộ phận tổ chức...); Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp ATLĐ, VSLĐ trong doanh nghiệp; Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên.